Timmermans Diensten Meijel B.V. is NIWO gecertificeerd (vergunning nummer 42273)

 

Voor onze leveringsvoorwaarden verwijzen wij naar onderstaande link AVC/CMR condities:

AVC-CMR Condities

AVC-CMR Condities (engels)

 

 

Algemene voorwaarden Koeriersdiensten Timmermans Diensten Meijel B.V.

 

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. AVC: Algemene Vervoercondities 2002 zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

2. CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Genève 1956), zoals aangevuld door het protocol van 1978.

3. Koerier: degene die zich jegens de afzender heeft verbonden zo spoedig mogelijk een zending te vervoeren en aan de geadresseerde af te leveren, waarbij het aflevertijdstip danwel de aflevertermijn waarop de zending in ieder geval moet worden afgeleverd, bij de opdracht wordt overeengekomen.

4. Zending: een zaak danwel het geheel van zaken dat gelijktijdig vervoerd wordt en bestemd is voor één ontvanger.

5. Afzender: de contractuele wederpartij van de koerier.

6. Ontvanger: geadresseerde of (mede)bewoner danwel ondergeschikte werkzaam op het afleveradres aan wie de koerier de zending dient af te leveren.

7. Overmacht: omstandigheden, voor zover een zorgvuldig koerier deze niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een koerier de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

 

Artikel 2: werkingssfeer

1. Op binnenlandse koeriersdiensten zijn naast deze voorwaarden de AVC van toepassing voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken.

2. Op grensoverschrijdende koeriersdiensten is van toepassing het CMR, alsmede de met het CMR niet strijdige bepalingen genoemd in lid 1 van dit artikel.

 

Artikel 3: verplichtingen van de koerier

1. De koerier is verplicht de overeengekomen zending op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst te nemen.

2. Indien de koerier niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft de afzender het recht, onverminderd zijn recht schadevergoeding te vorderen, de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen.

3. De koerier is verplicht de zending uiterlijk op het overeengekomen tijdstip dan wel binnen de overeengekomen termijn af te leveren aan de ontvanger.

4. De artikelen 9 lid 3 en 13 lid 3 AVC inzake vertraging zijn niet van toepassing.

 

Artikel 4: verplichting van de afzender

De afzender is verplicht ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten, welke vóór de aflevering van de zending moeten worden vervuld, de nodige bescheiden bij de vrachtbrief te voegen en ter beschikking van de koerier te stellen en hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen.

 

Artikel 5: aansprakelijkheid van de koerier

 

Zending beschadigd doch inhoud nog bruikbaar
1. Indien de door de koerier ontvangen zending niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, doch de inhoud ervan nog wel kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de schade aan de zending zelve te vergoeden tot maximaal € 550 per zending.

 

Zending beschadigd en inhoud niet meer bruikbaar of zending manco

2. Indien de door de koerier ontvangen zending niet ter bestemming wordt afgeleverd of niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, ten gevolge waarvan de inhoud van de zending niet meer kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de daardoor veroorzaakte schade met inachtneming van de volgende bedragen te vergoeden:
2. voor de schade aan de zending zelve maximaal € 550 per zending;
2. voor de schade wegens het niet meer aangewend kunnen worden van de zending voor het doel waarvoor het was bestemd, maximaal tweemaal de vracht. Tevens is de overeengekomen vracht niet verschuldigd. Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd.

 

Vertraging

3. Indien de zending wordt afgeleverd na het verstrijken van het overeengekomen tijdstip danwel na afloop van de overeengekomen termijn is, behoudens overmacht, de overeengekomen vracht niet verschuldigd. Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd.
Indien de afzender en/of de geadresseerde ten gevolge daarvan schade, niet zijnde schade aan de zending, heeft geleden, is de koerier gehouden die schade te vergoeden tot een maximum van tweemaal de overeengekomen vracht. Indien de zending tevens beschadigd is, is de koerier behoudens overmacht bovendien aansprakelijk voor de schade aan de zending zelve tot maximaal € 550 per zending.

4. De last, zijn schade te bewijzen, rust op de afzender en/of geadresseerde.

5. Bij de toepassing van lid 3 van dit artikel komt de koerier een beroep op overmacht niet toe bij:
a. lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid van de bestuurder van het voertuig
b. de ondeugdelijkheid en ongeschiktheid van het voertuig en het materiaal waarvan de koerier zich bedient
c. voorzienbare verkeerscongestie en/of verkeersdichtheid.

6. Bij grensoverschrijdend vervoer is artikel 5 van deze voorwaarden niet van toepassing.

 

Artikel 6: annulering  

Timmermans Diensten Meijel B.V. is gerechtigd om wegens bijzondere omstandigheden te hare beoordeling de opdrachten te annuleren. Timmermans Diensten Meijel B.V. is alsdan gehouden tijdig de opdrachtgever gemotiveerd mee te delen om welke redenen de werkzaamheden geen doorgang kunnen vinden.

Naast de gevallen omschreven in de wet kan een overeenkomst door elk van de partijen tussentijds worden stopgezet. Indien er sprake is van faillissement (of aanvraag van faillissement door de desbetreffende partij zelf), of in geval van (aanvraag van) surseance van betaling van een der partijen, beëindiging van de activiteiten of in ̈ geval van verhuizing van de onderneming van de Opdrachtgever, alsmede bij de Brengservice: in geval van beëindiging van het postbusnummer of antwoordnummer overeenkomst. ̈

 

Artikel 7: betalingen  

Facturering van de door de Opdrachtgever breng- en/of haalservice verschuldigde bedragen geschiedt eenmaal per week. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de betaling van breng- en/of haalservice. Betaling van gefactureerde bedragen zal geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Timmermans Diensten Meijel B.V. vanaf de vervaldatum aanspraak kan maken op betaling van de wettelijke rente en – ingeval van

Incassomaatregelen – op de gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, welke tenminste 15% zullen bedragen van het factuurbedrag. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door Timmermans Diensten Meijel B.V. te zijnen laste uitgebrachte factuur, dient hij dat binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Timmermans Diensten Meijel B.V. onder opgave van redenen kenbaar te maken.

Betaling dient te geschieden in Euro’s.

Betaling door Timmermans Diensten Meijel B.V. geschied telkens uiterlijk 14 dagen na ontvangst en akkoordbevinding van de factuur, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 8: overmacht  

Onder overmacht wordt verstaan: elke van Timmermans Diensten Meijel B.V. onafhankelijke c.q. onoverzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer van Timmermans Diensten Meijel B.V. kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, transportmoeilijkheden, ongevallen, bedrijfsstoringen, brand, overheidsmaatregelen, stroomstoring, oproer, sabotage, molest, overstromingen, file en dergelijke.

Indien er naar oordeel van Timmermans Diensten Meijel B.V de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Timmermans Diensten Meijel B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer zal voordoen.

Is naar het oordeel van Timmermans Diensten Meijel B.V de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Timmermans Diensten Meijel B.V. behoudt zich het recht voor wanneer de overmacht van blijvende aard is tot beëindiging van de overeenkomst ̈ over te gaan.

Timmermans Diensten Meijel B.V. is nimmer aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade indien Timmermans Diensten Meijel B.V. niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan de verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen wegens overmacht.

Na annulering van de overeenkomst heeft Timmermans Diensten Meijel B.V. het recht op vergoeding van de door Timmermans Diensten Meijel B.V. gemaakte kosten en uitgevoerde werkzaamheden voor zover de opdrachtgever daardoor is gebaat.

 

Artikel 9: prijzen  

Alle gefactureerde en/of geoffreerde prijzen zijn steeds exclusief btw en indien van toepassing ook exclusief tol, veer- en pontkosten, wachtgelden en brandstoftoeslag.